Tariven


Tillefoanysk oanmeldingspetear


Mooglik yntakepetear mei de âlden


Coaching


Training 'Ik leer leren'


Wurkboek by de training 'Ik leer leren'

Fergees


€50,00


€50,00 per sessy


€150,00 ekskl. wurkboek


€32,50

Eltse coachingôfspraak duorret in oere

Nei eltse ôfspraak krije jo fan my in rekken. It leit yn'e bedoeling dat jo dan fuortendaliks en kontant betelje. Ik ha gjin pinautomaat.

Ofsizze

Graach op syn minst 24 oeren yn't foar in ôfspraak ôfsizze as dy net trochgean kin. Sessys dy't op'e tiid annulearre binne, sille net yn rekken brocht wurde.


Fergoedingen

De coaching is te beteljen út in PGB-budzjet. As dat by jo net it gefal is, kinne jo de kosten by de belesting opjaan as 'bijzondere ziektekosten'. It is net altyd like dúdlik hokker syktekostenfersekeringen wol of net de kosten fergoedzje, dat lês jo poalisbetingsten goed troch of ynformearje by jo fersekering wat de mooglikheden binne.

Telefoonnummer Mail Locatie